Regulamin

Regulamin

Regulamin Serwisu Ogłoszeniowego : ”uzywanyrower.com”

§1
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego pod nazwą uzywanyrower.com, będącego platformą ogłoszeniową dla sprzedających [i kupujących]1 („Serwis”).
2. Celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji zakupu i sprzedaży, poprzez umożliwienie zamieszczania ofert na Platformie („Oferty”), komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców.
3. Serwis nie uczestniczy w zawieraniu transakcji i nie jest ich stroną. 
4. Serwis nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe (nienależyte) wykonanie umowy sprzedaży [i zamiany] oferowanych w serwisie przez Użytkowników produktów.
5. Właścicielem Serwisu jest Sławomir Skrzypiec („Administrator”). Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Administratorze rozumie się przez to Właściciela lub osobę której właściciel powierzył obowiązki administrowania Serwisem.
§2
1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba fizyczna która ukończyła przynajmniej 13 rok życia za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną
2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zamieszczenie przez użytkownika Oferty w Serwisie oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownicy, którzy zamieszczają Oferty [lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem tych Ofert] mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
4. Serwis nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
5. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do: 
a. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (spam);
c. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa lub przez postanowienia Regulaminu;
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu.
7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Serwis o każdym przypadku naruszenia jego praw przez innego użytkownika Serwisu.
8. Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z  Serwisu, jeżeli Użytkownik narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub prawa osób trzecich.
9. Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratora.
10. Zakończenie korzystania z  Serwisu przez Użytkownika (zamknięcie konta) może nastąpić w następujących przypadkach: 
* z chwilą usunięcia wszystkich Ofert przez Użytkownika;
* z chwilą usunięcia Ofert przez Administratora, w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
* z chwilą zakończenia działalności Serwisu;
* w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Serwisu.
§3
1. Wszelkie informacje prezentowane na stronach Serwisu, takie jak ogłoszenia, oferty i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów art. 71 Kodeksu Cywilnego, w której Serwis nie uczestniczy.
2. Dodawanie ofert wymaga rejestracji Użytkownika. Rejestracja wymaga podania loginu, hasła do konta, imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Użytkownik może mieć tylko jedno konto. 
3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej rejestracja wymaga podania loginu, hasła do konta, nazwy oraz adresu poczty elektronicznej. Utworzyć i zarządzać kontem w imieniu osoby prawnej może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie.

§ 4
1. Rejestracja wymaga udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na potrzeby działania serwisu oraz na potrzeby wysyłania użytkownikom newslettera.
2. Dane osobowe Użytkowników będą gromadzone i przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z zm.).
3. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 5
1. Użytkownik zobowiązuje się, oznaczyć zgodnie z prawdą swoją Ofertę, jako Ofertę osoby fizycznej nie prowadzającej działalności gospodarczej lub jako Ofertę przedsiębiorcy (tj. osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
2. Użytkownik zobowiązuje się do rzetelnego opisu przedmiotu, który to opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym i prawnym, a w szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, własności, oryginalności, marki.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, w szczególności portali ogłoszeniowych. Oferta taka zostanie usunięta przez Administratora.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie obrazów nieprzedstawiających przedmiotu oferty, w szczególności treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych. Oferta taka zostanie usunięta przez Administratora.
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie Ofert o treści sprzecznych z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie naruszałoby prawa osób trzecich.
6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści Oferty powtarzających się ciągów znaków lub cyfr. Oferta taka zostanie usunięta przez Administratora.
7. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać: 
a) Ofert fikcyjnych (nieprawdziwych);
b) Ofert oznaczonych danymi osobowymi innej osoby lub danymi innego przedsiębiorcy.
c) Reklam i promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
8. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia oferty z serwisu po jej dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
§ 6
1. Zamieszczenie przez Użytkownika oferty w Serwisie wymaga: rejestracji oraz dokonania aktywacji oferty.
2. Emisja oferty następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
3. Oferta jest aktywna przez 30 dni od momentu emisji. Po tym czasie oferta ulega automatycznej dezaktywacji.
4. Użytkownik może ponownie dodać ofertę dotyczącą tego samego produktu nieograniczoną liczbę razy.
5. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednej Oferty dotyczącej tego samego przedmiotu w tym samym czasie. Kolejna oferta dotycząca tego samego przedmiotu zostanie przez Administratora usunięta. 
§ 7
1. Serwis umożliwia wyróżnienie Ofert.
2. Wyróżniona Oferta będzie publikowana przez określony czas (w zależności od wybranego pakietu) i jest promowana na tle innych Ofert pozycją na liście bezzwłocznie po uiszczeniu wymaganej wpłaty poprzez System Dotpay.
3. Wyróżnienie Oferty polega na promowaniu jej w wyszukiwarce lub na stronie głównej .
4. Ofertę można promować odpłatnie: 
a) na okres 14 dni kalendarzowych uiszczając opłatę w wysokości 10 (promocja ogłoszenia w wyszukiwarce)
b) na okres 14 dni kalendarzowych uiszczając opłatę w wysokości 15 (promocja ogłoszenia w na stronie głównej)
c) na okres 14 dni kalendarzowych uiszczając opłatę w wysokości 7 (promocja ogłoszenia w na stronie kategorii)

5. Potwierdzenie Zamówienia Wyróżnionej Oferty jest wysyłane drogą mailową, które to potwierdzenie jest jedynym dowodem zapłaty za wyróżnienie ogłoszenia.
6. Wysokość opłaty uzależniona jest od czasu wyróżnienia, jaki wybiera użytkownik.
7. Wysokość opłat może ulec zmianie. Aktualna tabela oferty cenowej będzie dostępna na stronie Serwisu. Oferty aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na dotychczasowych warunkach, natomiast dalsze aktywacje możliwe będą na warunkach bieżących.
§ 8
1. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na żądanie Użytkownika. Zgłoszone w terminie 7 (siedem) dni od momentu zakupu aktywacji.
2. W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Wyróżnionej Oferty przed wygaśnięciem okresu promowania, ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres pobrana opłata nie będzie zwracana.
3. Wyróżnione Oferty niezgodne z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu albo naruszające prawa osób trzecich będą usuwane, a pobrana opłata będzie zwracana na konto Użytkownika w Serwisie, z zastrzeżeniem, że będzie mogła być wykorzystana jedynie w celu zakupu usług „Wyróżniona Oferta”. 
4. W przypadku dokonania zmian w treści Promowanej Oferty przez Użytkownika po zamieszczeniu i wypromowaniu Oferty Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania treści nie spełniających warunków Regulaminu lub usunięcia Promowanej Oferty na zasadach opisanych w poprzednim punkcie. 
§ 9
1. Serwis może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika do usunięcia ofert i innych treści, a także konta Użytkownika w następujących przypadkach:
a) Umieszczania w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa lub sprzecznych z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie;
b) Prób wykorzystywania Konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych - „spam”);
c) Działania na szkodę Serwisu;
d) Przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta użytkownika;
e) Stwierdzenia naruszenia praw osób trzecich;
f) Świadomego lub nieświadomego powodowanie niestabilności systemu usług związanych z Serwisem za pomocą mechanizmów informatycznych;
g) Usiłowania dokonania wyłudzenia na szkodę wystawiających i osób odwiedzających Serwis poprzez zamieszczenie treści nie zgodnych z prawdą;
§ 10
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych pośrednio i bezpośrednio przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, hostingowych oraz oprogramowania, które to usługi są niezależne od Serwisu.
§ 11
1. Serwis nie udostępnia danych Użytkowników osobom trzecim, w tym osobom, które zawarły z Użytkownikami umowę lub prowadziły negocjacje celem zawarcia umowy.
2. Serwis nie pośredniczy w sporach pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą lub stanem prawnym informacje zamieszczone w treści Oferty ani za wprowadzenie osoby trzeciej lub Użytkownika w błąd przez innego Użytkownika.
§ 12
1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu należy przesłać na adres: kontakt@uzywanyrower.com.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, dokładny opis i powód reklamacji. 
3. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane nie są wystarczające Administrator zwróci się do Użytkownika przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Administrator niezwłocznie rozpatruje reklamacje Użytkowników, przy czym najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonego zgłoszenia reklamacyjnego Administrator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o właściwym trybie odwoławczym.
5. Administrator niezwłocznie rozpatruje informacje o Ofertach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
§ 13
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania opublikowanych Ofert. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Użytkowników którzy opłacili Oferty Promowane.
2. O zmianie niniejszego Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej uzywanyrower.com. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, przy czym nie krótszym niż 10 (dziesięć) dni od momentu zamieszczenia informacji o zmianie. Oferty zamieszczone przed wejściem w życie zmian będą wykonane na dotychczasowych warunkach, natomiast dalsze dodawanie Ofert możliwe będzie na warunkach Regulaminu obowiązującego w momencie dodania Oferty.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Uwaga - ogłoszenia pojawiające się w serwisie niezwiązane z jego tematyką będą usuwane bez podania przyczyny